Ngày 05.9.2019: Cứ đặt tin tưởng nơi Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 5, 1-11 

Khi ấy, vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

CỨ ĐẶT TIN TƯỞNG NƠI CHÚA

Ông Phêrô, với kinh nghiệm đánh cá bao năm qua, thì thả lưới chỗ sâu sẽ chẳng bắt được gì. Nhưng vì vâng lời Thầy Giêsu, ông đã thả lưới, và kết quả làm ông kinh ngạc. Bởi vì Thiên Chúa biết rõ mọi sự.

Kinh nghiệm, hiểu biết của con người có giới hạn. Vì vậy, chúng ta đừng cậy dựa vào sự hiểu biết của mình mà từ chối lời mời gọi của Chúa. Vâng lời Chúa như ông Phêrô, chúng ta sẽ thu được kết quả không thể ngờ trong cuộc sống của mình.

Trả lời