Ngày 29.8.2019: Dám bênh vực sự thật

 

 Tin mừng theo Thánh Mác-cô: Mc 6,17-29.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa.

Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”.

Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

DÁM BÊNH VỰC SỰ THẬT

Ông Gioan Tẩy Giả dám lên tiếng tố cáo tội lỗi của vua Hêrôđê. Nhưng vua không dám xử tử ông Gioan vì sợ dân chúng. Thế nhưng, chỉ vì điệu múa của con gái bà Hêrôđia mà vua Hêrôđê đã chém đầu ông. Như vậy, Hêrôđê đã xử án bất công với ông Gio-an chỉ vì một lý do rất “vớ vẩn”.

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm, để dù có bị ngược đãi, chúng ta cũng dám lên tiếng làm chứng cho đức tin, và bênh vực sự thật, như ông Goan đã nêu gương cho chúng ta.

Trả lời