Ngày 25.8.2019: Kiên tâm theo Chúa đến cùng

 

Tin mừng theo Thánh Luca : Lc 13,22-30.

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được.

Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. […]

KIÊN TÂM THEO CHÚA ĐẾN CÙNG

 Khi rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu thường dùng những dụ ngôn, những sự việc cụ thể, thực tế trong đời sống để diễn tả về Nước Trời. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sánh ví Nước Trời như bữa tiệc cánh chung, và đưa ra một số tiêu chuẩn để được tham dự: phải phấn đấu đi qua cửa hẹp, chịu thử thách khó khăn, vác thập giá… Đời sống Kitô hữu chúng ta là một cuộc chiến liên lỉ với những thách đố cuộc đời, hầu đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Xin cho mỗi chúng ta kiên tâm theo Chúa đến cùng, để được sống đời đời.

Trả lời