Ngày 19.8.2019: Chia cơm sẻ áo

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 19:16–22

Khi ấy có một người đến thưa Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?”Ðức Giêsu đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Ðấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn”.

Người ấy hỏi: “Ðiều răn nào?” Ðức Giêsu đáp: “Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình”. Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa?”

Ðức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

CHIA CƠM SẺ ÁO

Muốn có một kho tàng trên Trời, tôi phải bán tất cả  của cải dưới đất, để bố thí cho người nghèo! Một sự hoán đổi hết sức cam go, một sự lựa chọn mang nhiều thách đố!

Chúa không đòi buộc tôi sống trong nghèo nàn, đói khổ, nhưng Ngài muốn tôi chia cơm, sẻ áo cho người cùng khổ, chia cả tình thương và tâm hồn, cho những cảnh đời bất hạnh.

Giàu sang, và của cải dư thừa, càng ngày càng đẩy tôi xa Chúa, và xa anh em đồng loại. “Ăn một miếng trong lúc không cần ăn, là cướp lấy của những kẻ nghèo đói”.

 

Trả lời