Ngày 14.8.2019: Xây dựng cộng đoàn bằng tình thương

 

Tin mừng theo thánh Mat-thêu : Mt 18:15–20

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội thánh. Nếu Hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

“Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

“Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.

XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN BẰNG TÌNH THƯƠNG

Thấy một người anh em trong cộng đồng của mình phạm tội, thì chớ có tự phụ, chớ bỡ ngỡ, một hãy cảm thông với kẻ khốn nạn ấy và run sợ cho mình!

Xây dựng cho một người anh em sa ngã, hãy làm một cách kín đáo, trong tình huynh đệ, đừng biến anh em mình thành cái bia cho dư luận phê phán.

Hành sử một cách phê phán và kết án, chẳng những không cảm hóa được anh em mình, mà càng làm cho cộng đoàn thêm nhiều chia rẽ.

 

Trả lời