Ngày 09.8.2019: Theo Chúa đến cùng

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 16, 24-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?

“Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người”.

THEO CHÚA ĐẾN CÙNG

Con đường thập giá là con đường mà nhiều người coi là ô nhục, điên rồ và không thể chấp nhận. Thế nhưng Chúa Giêsu  đã dùng con đường thập giá để đạt tới vinh quang và cứu độ chúng ta. Vì vậy, Người mời gọi những ai muốn trở thành môn đệ của Người hãy đi theo Người trên con đường thập giá.

Là môn đệ của Chúa, chúng ta dám liều mạng vì Chúa, và chấp nhận để người đời đánh giá con đường mà chúng ta đi là thất bại, điên rồ. Thế nhưng, cuộc đời chúng ta sẽ gặt được hoa trái của bình an, hạnh phúc mà người đời không nhận ra, và đang cùng Chúa tiến tới vinh quang của hạnh phúc Nước Trời.

Trả lời