Ngày 08.8.2019: Xin Chúa củng cố niềm tin

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 16, 13-23

Khi ấy, Đức Giêsu  đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Đức Giêsu  nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giê-su  trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

XIN CHÚA CỦNG CỐ NIỀM TIN

Chúa Giêsu đã chọn thánh Phêrô để làm nền tảng xây dựng Hội thánh của Người. Nền tảng ấy chính là niềm tin, hồng ân Thiên Chúa ban tặng, đã được ông Phêrô đón nhận và tuyên xưng.

Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội để được gia nhập vào Hội thánh, chúng ta cũng đã tuyên xưng niềm tin của mình. Nhưng chúng ta sẽ gặp nhiều thử thách để niềm tin của chúng ta được tôi luyện thêm vững mạnh. Trước những thách đố của cuộc sống, xin Chúa củng cố niềm tin cho chúng ta để niềm tin của chúng ta được củng cố, hầu xứng đáng trở nên những viên đá sống động, góp phần xây dựng Hội thánh Chúa.

Trả lời