Ngày 07.8.2019: Ký thác đường đời cho Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 15, 21-28.

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”.

Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”.

Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”.

Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA

Người đàn bà dân ngoại đã khám phá ra Đức Giêsu là con Vua Đavít. Vì thế, bà vững tin vào Người và đã vượt qua thử thách để con gái của bà được chữa lành: Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy.

Xin cho mỗi người chúng ta biết khám phá ra Đức Giêsu đang hiện diện trong cuộc sống của mình, để vững tin vào Người. Nhờ đó, cuộc sống của chúng ta sẽ được Thiên Chúa dẫn dắt: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36,5).

Trả lời