Ngày 06.8.2019: Được vinh qua con đường thập giá

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 9,28b-36.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. …

ĐƯỢC VINH QUA CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ

Cuộc hiển dung trên núi của Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ biết về cuộc khổ nạn và vinh quang của Người. Nhưng rất tiếc, vì ngủ quên nên các môn đệ chỉ nhìn thấy vinh quang mà không nhận ra cuộc khổ nạn Người sắp phải hoàn thành.

Con đường theo Chúa là con đường thập giá, nhưng sẽ đưa chúng ta tới vinh quang. Chúng ta chỉ đạt tới vinh quang khi đã đi trọn con đường thập giá mà Chúa đã đi. Đừng ngủ quên trong vinh quang của Chúa, nhưng cần tỉnh thức để nhận ra lời mời gọi bước theo Người trên con đường thập giá mà Người đã đi.

Trả lời