Ngày 02.7.2019: Vững tin vượt qua thử thách

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 8, 23-27 

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”

VỮNG TIN VƯỢT QUA THỬ THÁCH

Trước cảnh biển động, sóng lớn, Chúa Giêsu vẫn yên giấc; còn các môn đệ thì hoảng sợ đến nỗi phải đánh thức Chúa dậy và cầu cứu Người, bởi vì các môn đệ chưa hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Người. Vì thế, việc Chúa Giêsu  chỗi dậy dẹp yên sóng biển, không chỉ biểu lộ uy quyền của Người trên thiên nhiên, nhưng còn mời gọi các môn đệ vững tin vào Người.

Cũng như các môn đệ xưa kia, đời sống đức tin của chúng ta không thể vượt qua được cơn bão táp nếu đức tin của chúng ta chưa được trọn vẹn. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều chúng ta thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí chúng ta được kết hợp với Đức Kitô. Nhờ đó, chúng ta sẽ giữ vững đức tin của mình trong mọi thử thách và gian truân.

Trả lời