Ngày 05.6.2019: Sống thành thật

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 17:11-19

Lạy Cha chí thánh, Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.

Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.

Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 

SỐNG THÀNH THẬT

“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ”, đó là lời cầu xin tha thiết của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trước khi Ngài bước vào cuộc khổ hình thập giá. Chúa Giêsu xin Chúa Cha hãy thánh hiến các môn đệ trong sự thật. Vì lẽ, Chúa Giêsu biết rằng “sự thật sẽ giải thoát anh em”, nên Ngài muốn các môn đệ hãy sống trong sự thật và hãy sống thành thật.

Cuộc sống của chúng ta vẫn còn nhiều bất công gian dối. Nơi đó rất cần ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào. Chúng ta được mời gọi trở nên ánh sáng cho trần gian, để đem sự thật của Chúa chiếu toả vào trong bóng đêm của tội lỗi và sự chết. Muốn thế, chúng ta cần sống ngay chính và thành thật; để qua đời sống chúng ta, mọi người nhận ra sự thật mà đến gần Chúa hơn.

Trả lời