Ngày 10.5.2019: Tình yêu và sự hy sinh

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 6, 52-59.

Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi.

Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy.

Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.

TÌNH YÊU VÀ SỰ HY SINH

Tình yêu chân thực đòi hỏi những hy sinh. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta thật sự nên Ngài không tiếc gì khi ban tặng cho chúng ta thịt và máu Ngài.

Khi để cho Chúa Giêsu cư ngụ trong tâm hồn, khi để cho thịt máu Chúa Giêsu biến đổi con người mình, chúng ta dần dần trở nên giống Chúa hơn. Việc trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mỗi ngày nhờ việc rước Mình Thánh Chúa là dấu chứng thực cho chúng ta được tham dự sự sống đời đời.

Sự sống này được ban tặng cho những ai dám tin và thực thi điều Chúa Giêsu mời gọi. Ngược lại, những ai chối bỏ hay khước từ tình yêu của Chúa dành cho mình, người ấy đang tự loại mình ra khỏi hồng ân cứu độ.

Trả lời