Ngày 01.5.2019: Cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 3, 16-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Ni-cô-đê-mô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.

Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa.

Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.

CẢM NGHIỆM TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Thiên Chúa yêu thương chúng ta không phải chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động: Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài là Đức Giêsu cho chúng ta. Đến như Con Một mà Thiên Chúa còn ban cho chúng ta, thì tự hỏi Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường nào.

Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, đã đến trần gian để dẫn đưa chúng ta về với Thiên Chúa, để chúng ta được đón nhận sự sống. Những ai tin vào Người thì không còn bị lên án, không còn là thù nghịch với Thiên Chúa nữa. Họ trở nên những con cái của ánh sáng, được diễm phúc tham dự vào sự sống đời đời.

Ước chi chúng ta luôn cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Chúa Giêsu mỗi ngày.

 

Trả lời