Ngày 12.4.2019: Sống và làm chứng cho đức tin

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 10, 31-42

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”

Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: “Ta đã nói: các ngươi là thần”? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng “Ông nói lộng ngôn”, vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa?”

SỐNG VÀ LÀM CHỨNG CHO ĐỨC TIN

Tin nhận Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, chúng ta được nâng lên hàng con cái Thiên Chúa vì được “thông phần bản tính Thiên Chúa” (2 Pr 1,4), đúng như lời Chúa mặc khải cho người Do Thái xưa kia. Vì vậy, thánh I-rê-nê dạy : “Đấng là Con Thiên Chúa trở nên Con Người, đó là để cho loài người, khi kết hợp với Ngôi Lời của Thiên Chúa và nhận quyền làm nghĩa tử, thì được trở nên con cái Thiên Chúa.”

Là con cái Thiên Chúa và là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta đừng để Chúa và đức tin của chúng ta bị ném đá, bị xúc phạm qua đời sống của chúng ta. Mỗi người chúng ta cần sống và làm chứng cho đức tin của mình khi chúng ta biết làm sáng danh Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương, như Chúa đã truyền dạy chúng ta. : “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13, 35)

Trả lời