Ngày 11.4.2019: Đức Giêsu, Đấng cứu độ duy nhất

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 8, 51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do-thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Ap-ra-ham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Ap-ra-ham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?” Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Ap-ra-ham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”.

ĐỨC GIÊ-SU, ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT

Thánh Gioan dạy : “Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.” (Ga 1,17-18).

Không chỉ tỏ cho chúng ta biết về Chúa Cha, Chúa Giêsu còn mở đường dẫn lối cho chúng ta về với Chúa Cha, khi Ngài mặc khải cho chúng ta : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6)

Xin cho chúng ta luôn vững tin rằng chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, Đấng cứu độ duy nhất của trần gian để chúng ta biết sống và thực hành lời Chúa dạy, nhờ đó, chúng ta được ơn cứu độ và được chia sẻ sự sống bất tử của Ngài.

Trả lời