Ngày 10.4.2019: Tự do của con cái Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 8, 31-42

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Ap-ra-ham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói “Các ngươi sẽ được tự do”?”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. […]

TỰ DO CỦA CON CÁI CHÚA

Chúa Giêsu khuyên những người Do Thái đã tin Ngài hãy ở trong lời Chúa để được sự thật giải thoát. Thế nhưng người Do Thái tự hào họ là con cái tổ phụ Áp-ra-ham nên họ không bị nô lệ ai. Tuy nhiên, thứ nô lệ mà Chúa Giêsu muốn nói đến là thứ nô lệ cho tội lỗi, bởi vì tội lỗi làm con người mất tự do. Mà tội lỗi xuất phát từ bên trong thâm tâm mỗi người. Vì vậy, dù thân xác con người không bị nô lệ ai thì tâm hồn con người vẫn bị nô lệ cho tội lỗi.

Xin cho mỗi người chúng ta được vững tin vào Chúa và noi theo đời sống đức tin của các thánh, để chúng ta được sống trong tự do mà Chúa ban tặng cho chúng ta.

Trả lời