Ngày 24.03.2019: Sửa đổi đời sống

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 13,1-9.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Si-lô-ê đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giê-ru-sa-lem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

SỬA ĐỔI ĐỜI SỐNG

“Hãy sám hối và tin vào Tin mừng theo thánh Mác-cô” là lời mời gọi khẩn thiết và cấp bách của Chúa Giê-su khi bắt đầu sứ vụ loan báo Tin mừng. Lời mời gọi đó luôn được lặp đi lặp lại trong suốt sứ vụ rao giảng của Người. Trong bài Tin hôm nay, sau khi nghe nghe những người Do thái kể lại hai “thảm kịch” vừa mới xẩy ra, Chúa Giêsu đã đưa ra một lời kết để nhắc nhở họ và mỗi chúng ta rằng: “Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy”. Do đó, chúng ta cần phải hoán cải, canh tân đời sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, nhất là trong những ngày mùa Chay này.

Xin cho mỗi chúng ta biết ý thức đào sâu đức tin, gia tăng việc lành, và nhiệt tâm sửa đổi đời sống, để được đón nhận ơn cứu độ Chúa ban, là hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Trả lời