Ngày 05.03.2019: Xin hãy hoán cải con, lạy Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 10, 28-31.

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.

XIN HÃY HOÁN CẢI CON, LẠY CHÚA

Thánh Phêrô đã hỏi Thầy về phần thưởng cho chọn lựa theo Thầy. Hẳn ông nghĩ về lợi lộc trần gian với chức tước địa vị, tiền tài danh vọng.

Nhưng không, Thầy lại hướng ông tới phần thưởng mai hậu cùng với sự ngược đãi và bắt bớ ngay trần gian này. Điều khiến cho các ông thấy được mình được gấp trăm là thấy được ý nghĩa và giá trị của chọn lựa một phong cách sống dẫn đưa tới cuộc sống mai hậu. Đó mới là sức mạnh để tất cả những người theo Chúa hướng tới.

Lạy Chúa, có thể khi theo Chúa, chúng con vẫn còn toan tính theo kiểu trần gian. Nhưng, xin hãy hoán cải con, lạy Chúa.

Trả lời