Ngày 13.12.2018: Gioan là sứ thần dọn đường Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 7, 24-30

Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì?

Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc óng ả và đời sống xa hoa thì ở trong cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Chính về ông đã có lời chép rằng: “Này đây Ta sai sứ thần Ta đi trước con, và sẽ dọn đường cho con”.

Ta nói cho các ngươi biết, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một người nào cao trọng hơn Gioan, nhưng người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông”.

GIOAN LÀ SỨ THẦN DỌN ĐƯỜNG CHÚA

Thiên Chúa đã chọn ông Gioan Tẩy giả làm ngôn sứ, dọn đường cho Con Chúa ngự đến. Ông đã nhiệt tâm thi hành sứ vụ Chúa trao. Ông đã chấp nhận cuộc sống đơn sơ, chấp nhận nói lên sự thật dù phải thiệt thân. Ông được Chúa khen ngợi là người “cao trọng hơn cả ngôn sứ nữa”.

Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta được tham dự vào chức vụ ngôn sứ của Chúa Kitô. Noi gương thánh Gioan, chúng ta thi hành chức vụ ngôn sứ trong cuộc sống hằng ngày: làm chứng cho Tin mừng, can đảm sống ngay lành, và dám nói lên sự thật, dù phải thiệt thòi mất mát.

 

Trả lời