Ngày 03.12.2018: Rao giảng và làm chứng cho Tin mừng

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 16, 15 – 20.

Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm Mười Hai và nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo.

Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

Nói xong, Chúa Giêsu  được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

 

RAO GIẢNG VÀ LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG

Trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ phải ra đi loan báo Tin mừng. Đây là ưu tư hàng đầu của Giáo hội trong suốt dòng lịch sử.

Thánh Phanxicô Xaviê mà chúng ta mừng kính hôm nay, đã thực hiện lệnh truyền của Chúa Giêsu, vượt mọi gian lao, để rao truyền Tin mừng trên vùng đất Á đông chúng ta.

Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi rao giảng và làm chứng cho Tin mừng, bằng lời nói và hành động và lối sống đượm tình bác ái yêu thương.

 

Trả lời