Ngày 23.11.2018: Gia đình có Chúa ngự trị

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 19, 45-48.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: “Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”.

Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.

GIA ĐÌNH CÓ CHÚA NGỰ TRỊ

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem, qua việc xua đuổi những người buôn bán trong đền thờ. Qua đó, Chúa muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta hai điều: thứ nhất, phải biết yêu quý và quan tâm chăm sóc nhà thờ bởi vì nhà thờ là nơi thờ phượng; thứ hai, phải biết siêng năng đến nhà thờ để thờ phượng Chúa cách xứng đáng.

Mỗi người, mỗi gia đình chúng ta là đền thờ của Chúa. Chúng ta phải cung kính đền thờ Chúa cho xứng hợp. Sống giữa thế giới tục hóa này, lắm khi ta đã làm cho đền thờ Chúa nơi tâm hồn, nơi gia đình ta ra ô uế.

Vì thế, chúng ta được mời gọi phải luôn thanh tẩy, gìn giữ và quan tâm đến tâm hồn của mình, qua việc lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, để giữ được tâm hồn thanh sạch, để làm cho gia đình và tâm hồn ta trở thành đền thờ đích thực của Thiên Chúa ngự trị. Nhờ đó, chúng ta tâm hồn ta sẽ được bình an, gia đình ta sẽ được hạnh phúc, vì có Chúa ngự trị.

Trả lời