Ngày 20.10.2018: Tuyên xưng đức tin

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 12, 8-12.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Sống trong một xã hội chủ trương vô thần và thượng tôn vật chất như xã hội chúng ta, quả thật là một thách đố đối với những người tin theo Đức Giêsu.

Thật vậy, ngày nay, không còn các cuộc bách hại đạo như ngày xưa, nhưng cách thức bách hại đạo lại rất tinh vi và xảo quyệt. Đó là những lời mời gọi đánh đổi đức tin lấy địa vị xã hội, lấy tiền bạc, kiếm miếng cơm manh áo.

Đó là sự loại trừ, khinh khi, miệt thị trong chính các hội nhóm đạo đức… Trong hoàn cảnh đó, Lời Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta, những kẻ tin và theo Người rằng, hãy luôn can đảm tuyên xưng đức tin của mình, vì “ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”.

Lạy Chúa xin cho con luôn can đảm sống theo lời Ngài.

Trả lời