Ngày 17.09.2018: Tin tưởng và khiêm nhường

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 7, 1-10.

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông.

Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”.

Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh…

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

TIN TƯỞNG VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Trước niềm tin mạnh mẽ và đầy khiêm tốn của viên đại đội trưởng trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tỏ ra hài lòng và thán phục niềm tin của một người ngoại giáo.

Vì ông xin ơn chữa lành, không phải cho mình mà là cho tên đầy tớ; ông có quyền hành, nhưng ông không dám đòi hỏi Chúa đến tận nơi, ông chỉ khiêm tốn “xin Chúa phán một lời”.

Niềm tin khiêm nhường, đơn sơ nhưng mãnh liệt! Từ đó phép lạ đã xảy ra. Còn tôi, mỗi khi tôi đến với Chúa, tôi mang tâm tình nào?

 

Trả lời