Ngày 22.05.2018: Người lãnh đạo phục vụ

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 9, 30-37

Tới Capharnaum, khi đã vào nhà, Chúa Giêsu hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.

Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.

NGƯỜI LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ

Các cha mẹ Việt Nam làm người đứng đầu gia đình thường hay thích dùng quyền hành. Chính thứ quyền lực này đã khiến xã hội phát sinh một thế hệ “gấu bông lớn xác”. Đó cũng là một thứ áp lực tinh thần lớn trên con cái khiến chúng không thể hòa nhập.

Điều này có thể thay đổi khi người ta nhận thấy: làm cha mẹ không phải là một đặc ân để điều hành con cái như giám đốc một công ty. Con cái là đặc ân để cha mẹ yêu thương chăm sóc và thông truyền sự sống với tư cách của người phục vụ. Phục vụ trong tình yêu để chúng ta có một đứa con thực sự trưởng thành về mọi mặt, nhất là đời sống tâm linh. Ai muốn làm đầu phải hầu thiên hạ là thế. Đó là điều Chúa muốn nơi ta.

Trả lời