Ngày 30.04.2018: Sống trong Thần Khí

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 14, 21-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy”.

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

SỐNG TRONG THẦN KHÍ

Thánh Thần chính là tình yêu và sức mạnh của Ngôi Cha và Ngôi Con. Người đến và dạy các môn đệ mọi điều thầy Giêsu đã dạy xưa thế nào, thì ngày nay, Người cũng dạy chúng ta như vậy. Người không dạy chúng ta điều gì khác ngoài Tình Yêu. Vì vậy, ai sống Tình Yêu là sống trong Thần Khí và nên một với Cha – Con – và Thánh Thần.

Thật diễm phúc vì tình yêu hôn nhân cũng biến những con người xa lạ trở nên một. Dẫu ngày nay, tình yêu hôn nhân có quá nhiều thách đố, nhưng ta hãy yên tâm, đã có Thánh Thần dạy ta tình yêu bền vững

 

Trả lời