Ngày 09.04.2018: Chúa gìn giữ hôn nhân

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 3, 1-8

Khi ấy, trong nhóm Biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Nicôđêmô thưa Chúa rằng: “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

CHÚA GÌN GIỮ HÔN NHÂN

Khi sinh ra ta là xác phàm. Khi lãnh bí tích Thánh Tẩy chúng ta khẳng định thần linh tính của mình. Tính thần linh này theo mỗi người cho đến khi lìa thế. Vì vậy, hôn nhân Kitô giáo không chỉ là chuyện kết hợp giữa nam và nữ nhưng mang tính thần linh – tính vĩnh cửu. Điều đó thật cao quý khi ngày nay nhiều cặp muốn có được hình thức đó khi vào đền chùa miếu mạo nhờ vị chức sắc tôn giáo chứng giám. Vậy cớ sao, chúng ta, người Công giáo không biết trân trọng!

Trả lời