Ngày 28.02.2018: Chén đắng tình yêu

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 20, 17-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người,…” Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”.

 CHÉN ĐẮNG TÌNH YÊU

Hôn nhân, khi chưa bước vào, đôi bạn vẽ ra với một màu hồng và mật ngọt. Nhưng, khi bước vào, một khung trời thách thức mở ra. Nhưng, nếu thực sự có tình yêu, đôi bạn sẽ cùng nhau uống chén đắng cuộc đời, chén mà thầy Giêsu đã uống. Đó là chén tình yêu. Một chén khiến đôi bạn biết sống không những với nhau mà còn biết sống cho nhau và vì nhau.

Lạy Chúa, xin đừng để cho những thử thách của đời sống hôn nhân vùi dập tình yêu nơi các gia đình trẻ nhưng là nguyên cớ để họ xây dựng tình yêu mỗi ngày thêm lớn mạnh. Amen.

 

Trả lời