Ngày 26.01.2018: Cùng Chúa rắc gieo yêu thương

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 10, 1-9

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”.

CÙNG CHÚA RẮC GIEO YÊU THƯƠNG

Bảy mươi hai môn đệ hôm nay tham dự và thông chia vào vai trò kể chuyện tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Môn sinh được mời gọi ra đi trong tự do để đem bình an để cho mọi nơi. Cuộc đời và lời chứng của họ là lời mời gọi cũng như là dấu chứng Nước Trời đang đến và đã đến giữa nhân loại. Hôn nhân, đặc biệt hôn nhân Kitô giáo cũng phải là một câu chuyện kể tình yêu, không phải chỉ tình yêu đôi lứa nhưng là câu chuyện tình yêu giữa Thiên Chúa và nhân loại.

Trả lời