Ngày 17.12.2017: Lắng nghe tiếng Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Gioan 1, 6-8.19-28

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. – “Hay ông là một đấng tiên tri?” Gioan đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Chúa nhật hôm nay, chủ tế mặc áo hồng, áo của niềm vui, của lễ cưới. Chàng phù rể Gioan hôm nay đã tới và loan báo rằng: hãy sẵn sàng, chàng Rể đang đứng ngoài cửa – niềm vui đã tới đây rồi. Còn niềm vui nào bằng niềm vui này – khi chàng Rể – trung tâm của bữa tiệc đã tới, hãy sẵn sàng nghênh đón. Song, để cho chàng rể trở thành trung tâm, MC và phù rể Gioan đã biết vai trò của mình để niềm vui không bị phân tán. Giêsu mới là chàng Rể mọi người mong. Đừng tập trung vào tôi, tôi không phải chàng Rể, tôi chỉ là tiếng của chàng.

Dân Dothái xưa đã  nghe được tiếng của Gioan, còn chúng ta, ngày nay vẫn có đó những Gioan thời @, chúng ta có nghe?

Trả lời