Ngày 13.06.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XI Thường Niên năm C

THƯ HAI.13.06.2016

T. Antôn Pađôva, Lm, Tiến sĩ

Mt 5, 38-42

Ngày 13.06.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người  ác, trái  lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,39).

2. Suy niệm: Con người thường đối xử với nhau theo kiểu “ ơn trả, óan đền ” . Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ được suy gẫm tinh thần tha thứ, bác á Theo Đức Giêsu tinh thần tha thứ phải đi đôi với yêu thương. Vì chính Đức Giêsu là mẫu gương quảng đại tha thứ cho chính kẻ thù  đã  bách  hại  mình.  Nhân bài tin Mừng hôm  nay Chúa cũng dạy cho các Tông Đồ hãy sống bác ái với chính kẻ thù như chính Ngài đã từng là mẫu gương cho lời dạy của mình. Cũng thế để thăng tiến trên  con  đường nhân  đức, bác ái yêu thương và tha thứ, thì mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy nhìn và sống theo mẫu gương của Thầy Giêsu, Người Thầy đầy yêu thương và bác ái.

3. Sống lời Chúa: Hãy tha thứ và yêu thương.

4.  Cầu  nguyện:Lạy  Chúa,  Xin  cho  con  biết  yêu thương và tha thứ cho tha nhân như chính Chúa đã từng yêu thương và tha thứ cho chúng con. Amen.

 

Trả lời