12nd Sunday in Ordinary Time C (Eng – Vie)

 

12th Sunday in Ordinary Time

 Zec 12:10-11,13:1 ; Gal 3:26-29

Chúa Nhật 12 Thường Niên

Dc 12:10-11,13:1 II; Gl 3:26-29

Gospel Luke 9:18-24

18 Now it happened that as he was praying alone the disciples were with him; and he asked them, “Who do the people say that I am?”

19 And they answered, “John the Baptist; but others say, Eli’jah; and others, that one of the old prophets has risen.”

20 And he said to them, “But who do you say that I am?” And Peter answered, “The Christ of God.”

21 But he charged and commanded them to tell this to no one,

22 saying, “The Son of man must suffer many things, and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised.”

23 And he said to all, “If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me.

24 For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life for my sake, he will save it.

Phúc Âm Luca 9:18-24

18 Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Đám đông nói Thầy là ai?”

19 Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại”.

20 Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thấy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”.

21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

22 Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại”.

23 Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai

Interesting Details

 • At the beginning of this chapter (9:7-9) Herod was puzzled by the different opinions about Jesus,”who is this man of whom I hear such things?”. Last week’s passage – with the multiplication of loaves – was an obvious answer. Here Jesus Himself poses the question.
 • (v.18) Only Luke mentioned that Jesus was at prayer to indicate that a theologically important event was about to occur.
 • (vv.18-21) Right after this conversation with the disciples, Jesus predicted His passion. Eight days later He took Peter, James and John to the mountain and He was transfigured before their eyes. Matthew and Mark mentioned that the transfiguration happened six days after this conversation.
 • Different from the other three Gospels, Luke did not specify the location of this event. Matthew and Mark retold the story which happened at Caesarea Philippi (Mt 16:13-23, Mk 8:27-33). Caesarea Philippi is about 20 miles north of the Sea of Galilee, on the southern slope of Mount Hermon. It was constructed by Herod Philip, son of Herod the Great, about 2 BC to commemorate the Emperor Augutus. It was an entirely Gentile community.
 • (v.18) In general, the people of Israel did not know for certain who Jesus was, even when they wanted to elevate him to be King of Israel (Jn 6:14).
 • (v.21) Christ is from the Greek word “christo”, which means “messiah” in Hebrew. It means the “anointed one”. This is the first time that one of Jesus’ disciples used this term to refer to Jesus.
 • (v.22) The Lord who gave food to the hungry (9:11-17) would also give His life for all.
 • (v.23) Luke used the word “all” to indicate that Jesus’ invitation to follow him is extended to everybody. In contrast to the invitation in 5:1-11 and 5:27-32, the daily cross is now the center. It symbolizes the commitment of Jesus to and the steadfast participation of those who follow him in the kingdom of God.
 • (v.24) Only a deep commitment to Jesus can justify one to forsake his own life in the effort to bring about the kingdom of God.

Chi Tiết Hay

 • (c.18) Chỉ có Luca nói là Chúa Giêsu đang cầu nguyện để đánh dấu một chuyện quan trọng về khía cạnh thần học sắp xảy ra.
 • (cc.18-21) Ngay sau cuộc đối thoại này với Phêrô và các tông đồ khác, Đức Giêsu tiên đoán lần đầu tiên cuộc thương khó của Ngài. Tám ngày sau đó Ngài dẫn Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi và biến hình trước mắt các ông. Sách của Mathêu và Marcô thì viết là sáu ngày sau cuộc đối thoại này.
 • Khác với ba sách Tin Mừng kia, Luca không có nói đến nơi chốn của chuyện này. Mathêu và Marcô kể lại rằng chuyện này xảy ra ở Xêdarê Philípphê (Mt. 16:13-23, Mk 8:27-33). Đây là một thành phố nằm dưới chân của núi Khécmôn (Hermon), khoảng 20 dặm bắc của Biển Hồ Galilê. Vào khoãng năm 2 trước Tân Nguyên, vua Hêrôđê Philípphê xây thãnh phố này để kính nhớ Hoàng Đế Auguttô. Đây là một vùng hoàn toàn của người ngoại vào thời Chúa Giêsu.
 • (c.18) Nói chung dân chúng vẫn còn đặt nghi vấn không biết Chúa Giêsu là ai, ngay cả khi họ muốn tôn Đức Kitô lên làm vua (Gioan 6:14).
 • (c.21) Kitô là từ chữ Hy lạp “christo”, có nghĩa là “messiah”, kẻ được xức dầu trong tiếng Do thái. Đây là lần đầu tiên một trong các môn đệ dùng danh từ này cho Đức Gêsu.
 • (c.23) Luca dùng danh từ “mọi người” để nói rằng lời mời theo Chúa Giêsu là cho tất cả mọi người. Khác với lời mời gọi ở 5:1-11 và 5:27-32, thập giá hằng ngày là tâm điểm của lời mời gọi. Thập giá là biểu hiệu cho ký thác sâu đậm của Chúa Giêsu và sự trung thành của những ai theo Ngài vào triều đại Thiên Chúa.
 • (c.24) Làm vì Chúa Giêsu là lý do duy nhất để hy sinh mạng sống trong sự tích cực mang lại triều đại Thiên Chúa.

One Main Point

Confessing that Jesus is the Messiah, Son of the living God is an important turning point for discipleship. Only with that grace that we can deny ourselves and carry our own apostolic cross. Jesus invites each one of us to carry the cross.

Một Điểm Chính

Tuyên xưng Đức Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống là khởi điểm quan trọng cho đời sống tông đồ. Nhờ đó, chúng ta mới có thể từ bỏ mọi sự mà vác thập giá tông đồ của chính mình. Chúa Giêsu mời chúng ta vác thập giá.

Reflections

1. Write down the first thought that you have as an answer to this question: Perhaps you have recited so many times the Creed of the Apostles (or the Nicence Creed), for you who is Jesus?

2. Right after the confession of Peter about Jesus, He predicted for the first time His passion, His death on the cross. Within this pretext, reflect on Jesus’ mission and your own mission. Does your mission also follow the way of the cross as Jesus’ did? As Jesus said to Peter that it was the grace of God the Father that revealed to him the true mission of Jesus, pray for the grace to discern your mission in the will of God the Father.

3. Now, with a better concept about the mission of Jesus and yours, let us go back to the first question and re-examine your confession about Jesus. Listen to the words that Jesus reveals in your heart: who do you believe that I am? How would your heart answer to Jesus’ invitation: Carry your cross and walk with me.

Suy Niệm

1. Viết xuống tư tưởng đầu tiên đến với bạn cho câu hỏi này: Có lẽ bạn đã đọc Kinh Tin Kính nhiều lần, thế thì Chúa Kitô là ai đối với bạn?

2. Ngay sau lời tuyên xưng của Phêrô về Chúa Kitô, Ngài tiên đoán lần đầu tiên cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài trên thập giá. Trong tinh thần này, bạn hãy suy niệm về sứ mệnh của Chúa Giêsu và của chính bạn. Sứ mệnh của bạn có theo con đường thập giá như của Chúa Giêsu không? Như xưa, Phêrô đã nhờ ân sủng của Chúa Cha để nhận ra vai trò đích thực của Chúa Giêsu, bạn hãy cầu nguyện và xin ơn soi sáng để nhận định sứ mệnh của bạn trong thánh ý Chúa Cha.

3. Bây giờ với một khái niệm cụ thể về sứ mệnh của Chúa Kitô và của chính mình, bạn hãy trở lại câu hỏi thứ nhất và lắng nghe tiếng nói của Chúa Giêsu trong tim bạn: Con tin Thầy là ai? Tim bạn sẽ trả lời Chúa Giêsu ra sao khi Ngài mời bạn: Con hãy vác thập giá và cùng đi với Thầy.

[youtube]1tijEuUyZqw[/youtube]

 

 

Trả lời