Ngày 28.05.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm C

THỨ BẢY: 28.05.2016

Mc 11, 27 – 33

Ngày 28.05.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Họ mới trả lời Đức Giêsu: chúng tôi không biết” . Đức Giêsu liền bảo họ:Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy” (Mc 11,33).

2. Suy niệm : Sau khi Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, những người Do Thái căm giận, vì thế họ tìm cách để tranh luận với Ngà Thế nhưng, cách cư xử của Chúa tỏ ra Người khoan nhân và hiền lành đối với kẻ thù. Bởi vì Ngài thấu suốt mọi tâm hồn của con người. Noi gương Chúa chúng ta tỏ ra khoan nhân trong cách cư xử  đối với kẻ  ác đang gây thiệt  hại cho ta. Để  được như  vậy chúng ta cần phải  tin  tưởng  vào  Chúa  và  thành  thật  cởi  mở  với Ngài. Khi đó chúng ta mới có thể tương quan tốt với Chúa và với tha nhân.

3. Sống Lời Chúa : Thành thật đến với Chúa với anh em bằng cả con tim của mình.

4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa, tin tưởng vào Chúa với cả trái tim con. Và đón nhận các sứ giả Chúa gởi đến như là một hồng ân của Chúa. Amen.

Trả lời