Ngày 19.05.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm C

THỨ NĂM: 19.05.2016

Mc 9, 41 – 50

Ngày 19.05.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9,42).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu và Hội Thánh luôn dùng lời nói, việc làm và đời sống mình để đưa con người đến sự thánh thiện trọn hảo. Chúa lên án và không khen thưởng những ai dẫn con người đến tội lỗi. Chúa nói về những người làm gương mù gương xấu rằng: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”. Chúa cũng muốn  dạy  chúng  ta  phải  dùng  lời  nói  và gương sáng của mình  mà làm cho người ta được nên thánh, và hơn nữa, không bao giờ muốn, hay làm gương xấu cho người ta phạm tội, sa ngã, mất lòng Chúa. Nhất là đối với những người mới theo đạo, hoặc những người nguội lạnh, đức tin của họ còn non kém, chúng ta phải giúp đỡ họ mạnh tin.

3. Sống lời Chúa: Khi con trở lại, hãy nâng đỡ đức tin của anh em con.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, Xin cho con ngày càng mạnh mẽ trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, và nhiệt thành trong đức mến, lại xin cho con nên gương sáng, làm cho mọi người được nên thánh. Amen

Trả lời