Ngày 17.05.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm C

THỨ BA: 17.05.2016

Mc 9, 30 – 37

Ngày 17.05.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).

2. Suy niệm: Tâm lý thường của con người thì thích làm lớn, có danh vọng, có nhiều của cải vật chấ Qua bài Tin Mừng hôm  nay,  nhân lúc các tông đồ tranh luận với nhau về chỗ nhất giữa anh em, Chúa Giêsu đã dạy các ông về tinh thần phục vụ trong khiêm nhường. Đặc  biệt  là  phải  nên  như  Chúa  Kitô,  phải  hy  sinh mạng  sống  mình,  để  ban  sự  sống  dồi  dào  cho  các Kitô-hữu.  Là  môn  đệ  Chúa  Kitô,  họ  càng phải  nên giống Chúa Kitô, phục vụ anh em một cách tận tình. Là  Kitô  hữu, chúng ta cần sống theo Lời  Chúa dạy, khiêm  nhường  phục  vụ mọi  người  tiến tới ơn thánh cứu  độ,  vì chúng ta đã được Chúa Kitô yêu thương cứu độ chúng ta.

3. Sống lời Chúa: Ai muốn làm người đứng đầu, phải làm người phục vụ mọi người.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, Xin cho con nên giống Chúa Kitô, yêu thương phục vụ mọi người cho được ơn cứu độ. Xin cho con biết quý trọng tình yêu của Chúa. Amen

 

Trả lời