Ngày 16.05.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm C

THỨ HAI: 16.05.2016

Tun VII TN. Mc 9, 14 – 29

Ngày 16.05.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Thứ quỷ ấy không thể xuất ra, nếu người ta không cầu nguyện» (Mc 9,29).

2. Suy niệm: Trong cuộc sống làm người, có những tật xấu  mà  người  ta dễ  dàng luyện  tập  để  chừa  bỏ được, nhưng thường thì phải luyện tập một nhơn đức đối lại, cũng dễ dàng tập nhơn đức này. Nhưng phải nhìn  nhận  rằng,  có những thói  xấu khó bỏ, và nhơn đức đối lại thói xấu này, cũng khó mà luyện tập được, để bỏ thói xấu ấy. Cần phải có ơn Chúa trợ giúp trong chuyên  cần  và  cầu  nguyện.  Chúa  Giêsu  trao  quyền cho các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng và trừ quỷ, các môn đệ thành công vui mừng kể cho Chúa nghe. Lần này, có một thứ quỷ mà các môn đệ Chúa không đuổi đi được, họ phải đem đến với Chúa. Sau khi đuổi quỷ ra  khỏi  em  bé,  Chúa  Giêsu  cho  biết:  “loại  quỷ  ấy không thể xuất ra, nếu người ta không cầu nguyện”.

3. Sống lời Chúa: Hãy cầu nguyện luôn, kẻo sa chước cám dỗ.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con luôn để tâm cầu nguyện, cho con chừa được các tính xấu, và cho con luyện tập được các nhơn đức, để con được bình an và thanh thản trong Chúa. Amen

 

Trả lời