Video: Sinh viên Nhịp Bước Đa Minh mừng sinh nhật lần thứ 10

– Xem bản tin

Ngày 23.01.2016, tại giáo xứ Đa Minh Ba Chuông, Nhóm Sinh Viên Nhịp Bước Đa Minh mừng sinh nhật lần thứ 10. Mười năm, một chặng đường tuy chưa dài, nhưng cũng đủ để nhận ra tình thương của Thiên Chúa cũng như cộng đoàn tu viện, giáo xứ dành cho nhóm.

  1. Video Thánh lễ tạ ơn

2. Video Văn nghệ và tiệc mừng

Video: Sinh viên Nhịp Bước Đa Minh mừng sinh nhật lần thứ 10

Video: Sinh viên Nhịp Bước Đa Minh mừng sinh nhật lần thứ 10

Video: Sinh viên Nhịp Bước Đa Minh mừng sinh nhật lần thứ 10

Video: Sinh viên Nhịp Bước Đa Minh mừng sinh nhật lần thứ 10

Trả lời