Video: Thánh lễ tạ ơn của cha Tân Bề trên Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

 

 

Video: Thánh lễ tạ ơn của cha Tân Bề trên Giuse Lưu Công Chỉnh, OPThánh lễ tạ ơn do cha Tân Bề trên Giuse chủ tế, cùng đồng tế với ngài cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hoà, OP., cha phụ tá giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng,OP. cùng quý cha Bề trên các Tu viện, quý cha tu viện Alberto, quý cha trong tỉnh dòng Đa Minh, quý sơ cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ cũng như ngoài xứ đến hiệp dâng thánh lễ.

Qua bài giảng trong thánh lễ, cha Giám tỉnh nói lên sứ vụ rao giảng lời Chúa. Sự liên hệ mật thiết ủa Chúa Giêsu đối với gia đình Matta, Maria và Lazadro. Tinh thần phục vụ của Matta và sự lăng nghe lời Chúa của Maria. Sự hiện diện và đóng góp của mỗi người đều có sự khac nhau, tuỳ theo khả năng của mỗi người, dù là một việc nhỏ nhất cũng là đóng góp cho công việc lớn vì đã săn sàng hy sinh để phục vụ (trích Bản tin).

Video: Thánh lễ tạ ơn của cha Tân Bề trên Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

 

Trả lời