Thơ: Lúa chín đầy đồng

 

Lúa chín đầy đồng

 

Thơ: Lúa chín đầy đồng

Tập tầm vông

Tay không tay có

Tập tầm vó

Tay có tay không

Lúa chín đầy đồng

Thợ gặt lại thiếu

Sức con tuy yếu

Nhưng cũng xin vâng

Theo lời Chúa gọi

Đi gặt lúa vàng

Chẳng cần hành trang

Tay không tay có

Tay có tay không

Không mang gậy bị

Không cần hai áo

Chúa đã bảo con

Loan báo Tin Mừng

Từ trong lớp học

Gắng làm trò ngoan

Về đến gia đình

Siêng làm con thảo

Chúa đã bảo con

Triều Đại Nước Chúa

Đã đến nơi rồi!

Giữa chốn người đông

Tập tầm vông

Tay không tay có

Tập tầm vó

Tay có tay không

Lúa chín đầy đồng

Thợ gặt lại thiếu

Sức con tuy yếu

Nhưng cũng xin vâng

Theo lời Chúa gọi. . .

Chúa nhật 04/7/2010

            Hoa Mặt Trời

Trả lời