Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

 

Thăm Bệnh nhân
Hai giáo họ Gioan và Giuse

Hình ảnh : Gioan Lê Cần

Mùa Xuân vẫn là cơ hội thuận tiện để gặp gỡ, thăm hỏi và chúc mừng, cũng như năm trước, cha Bề trên chánh Xứ Phanxicô Đào Trung Hiệu đã xuất hành thăm viếng các bệnh nhân trong giáo xứ. Chiều thứ hai 24.01.2011, với sự hỗ trợ của Hội đồng mục vụ và ban điều hành giáo họ, cha đến thăm 25 bệnh nhân thuộc hai giáo họ Gioan và Giuse.

 

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Maria Đinh Thị Đậu
Bà cố Sơ Thanh Uyên, MTG Đà Lạt

Chuyến đi hôm nay dưới sự hướng dẫn của ban phục vụ hai giáo họ, đó là các ông : Gioan Lê Cần, Bêđa Huỳnh Ngọc Sơn, Giuse Nguyễn Văn Khản, Martinô Nguyễn Văn Thuận, Đaminh Trần Văn Ngọc, và Giuse Trương Anh Dũng

Xin được gửi đến một số hình ảnh cuộc thăm viếng, để cộng đoàn cùng hiệp thông.

 

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Maria Ngô Thị Quý

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Maria Nguyễn Thị Thục

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Maria Nguyễn Thị Thanh

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Maria Lê Thị Ni

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Maria Nguyễn Thị Dung

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Têrêsa Đặng Kim Thịnh

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và GiuseThăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Cụ ông Giuse Nguyễn Văn Dũng

Giáo họ thánh Giuse

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Ông Matthêu Trần Đình Trọng

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Maria Vũ Thị Liễu (Bà Trọng)

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Maria Nguyễn Thị Son

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Ông Anphong Trần Văn Vỹ

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Maria Nguyễn Thị Nhạc

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Têrêsa Nguyễn Thị Hiên

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Ông Giuse Nguyễn Văn Trung (con bà Hiên)

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Lucia Trần Minh Phước (Bà Trinh)

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Phan Thị Mao

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Ông Ôn Sanh

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Maria Nguyễn Thúy Đào

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Cụ Inê Nguyễn Thị Hoa (Mẹ ông Cần – họ Giuse)

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Ông Bà Giuse Hoàng Thái

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Bà Maria Nguyễn Thị Nhành

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan và Giuse

Ông Giuse Nguyễn văn Tú

 

Trả lời