Thần Học về Đại Kết

GIÁO XỨ ĐAMINH BA CHUÔNG

Thần Học về Đại Kết

Lm Phan Tấn Thành OP

Thần Học về Đại KếtHằng năm, tuần lễ từ 18 đến 25 tháng 1 được dành để cầu nguyện cho các Kitô hữu được hợp nhất. Đây là một cơ hội thuận tiện để trình bày về thần học đại kết …

Chúng ta sẽ tìm hiểu những lý do gì đã gây ra sự chia rẽ giữa các Kitô hữu. Trong bài tới, chúng ta sẽ theo dõi những chặng đường tiến triển của phong trào đại kết.

Kế đó, chúng ta sẽ nghiên cứu những văn kiện của Hội thánh công giáo bàn về đại kết từ công đồng Vaticano II đến nay. Sau cùng, dựa theo thông điệp “Ut unum sint”, chúng ta sẽ kiểm điểm những thành quả đã đạt được cũng như những gì còn phải làm để cho tất cả các tín hữu được nên một.

 

Phần 1. Nhìn lại những cuộc Ly Khai (Chính Thống – Tin Lành)

Phần 2. Lịch Sử Phong Trào Đại Kết

Phần 3. Giáo Hội Công Giáo Từ Vaticano II với Công Cuộc Đại Kết

Phần 4. Những Hướng Đi Của Phong Trào Đại Kết

+ Tuần cầu nguyện cho Hiệp nhất năm 2011

 

Thần Học về Đại Kết

 

Trả lời