Giới thiệu sách : Hành Trình Chân Lý

 

Giới thiệu sách : Hành Trình Chân Lý

Xin click tại đây
hoặc mục giới thiệu sách bên phải

Giới thiệu sách : Hành Trình Chân LýNguyên tác “The Dominicans, a short history”,
linh mục W. Hinnebusch OP (Newyork 1975).
Bản tiếng Pháp “Brève histoire de l’Ordre Dominicain”, linh mục Guy Bedouelle OP (Cerf, Paris, 1990)

Hành trình chân lý là cuốn Lược sử Dòng Đaminh. Bản tiếng Việt do lớp tập 1992-1993 phiên dịch, với sự hướng dẫn của linh mục Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP.

Tác phẩm gồm 10 chương, trong đó tám chương cho tám thế kỷ lịch sử của Dòng, hai chương cho việc truyền giáo giai đoạn đầu và công cuộc canh tân thời phục hưng.

Cuốn sách khi in có kèm hai bài về thánh Đaminh : “Chân dung nhà giảng thuyết”“Chân dung vị tổ phụ” của linh mục mục PX. Đào Trung Hiệu OP. Và bài giới thiệu tóm lược các giai đoạn sử của cha Guy Bedouelle OP.


Và đây là lời giới thiệu trang bìa bốn trong ấn bản 1994.

Các Tu Sĩ Dòng “Anh Em Giảng Thuyết”
đã chọn cho mình khẩu hiệu “CHÂN LÝ”

“Chân lý” chính là Đức Giêsu
Ngài là Đường là Sự Thật và là sự Sống

“CHÂN LÝ” chính là Đức Giêsu
Ngài “là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống “
và “Chân lý” sẽ giải thoát anh em”
Ga. 8,32

Thế nhưng, những người nêu cao ngọn đuốc “Chân lý”
đã tự nguyện làm chứng và truyền bá “Chân lý”
Không bao giờ dám tự hào mình thủ đắc được “Chân lý”
Suốt đời, họ chỉ nguyện làm nhà hành khất “Chân lý”.

Trải qua gần tám thế kỷ của lịch sử nhân loại,
Kẻ trước người sau,
họ vẫn chỉ là những khách “HÀNH HƯƠNG”
đi tìm kiếm “Chân lý” đến từ bất cứ nơi nào,
dù đôi khi họ cũng đi trệch con đường mình đã chọn.

Nhìn lại tất cả cuộc đời những con người ấy,
Xin mời bạn tham gia vào một cuộc “HÀNH HƯƠNG”
Hy vọng bạn khám phá được trong đó một lời mời
“Sống và Làm chứng cho Chân lý”


Trả lời