Thừa Tác Viên Thánh Thể

.
DANH SÁCH
THỪA TÁC VIÊN TRAO MÌNH THÁNH CHÚA

GIÁO XỨ ĐAMINH- BA CHUÔNG
THỜI HẠN : 2015 – 2019

Thừa Tác Viên Thánh Thể

Ngày truyền thống năm 2018

Thừa Tác Viên Thánh Thể

Ban Thừa tác viên Trao Mình Thánh Chúa 2015 – 2019

Theo đơn xin từ thời cha Chánh Xứ Giuse Nguyễn Đức hòa, OP, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc phê duyệt, tái xác nhận và chuẩn nhận 23 Thừa Tác Viên Thánh Thể tại giáo xứ Đa Minh, với nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Danh sách:

STT  TÊN THÁNH        HỌ VÀ TÊN

01     Giuse                  Đỗ Văn Khản

02     Teresa                 Nguyễn Thị Ngọc Hương

03     Giuse                  Hoàng Nguyên Huân

04     Đa Minh              Trần Văn Luân

05     Gioan                  Lê Cần

06     Đa Minh              Nguyễn Văn Đích

07     Beda                   Huỳnh Ngọc Sơn

08     Giuse                  Dương Minh Thanh

09     Gioan Baotixita   Đinh Thái Công

10     Anphongso         Lê Trung Quyết

11     Đa Minh              Nguyễn Văn Tuấn

12     Giacobe             Tôn Thất Điền

13     Giuse                  Hoàng Văn Thời

14     Giuse                  Đỗ Thế Định

15     Micae                  Nguyễn Ngọc Thành

16     Giuse                  Phạm Hữu Trí

17     Giuse                  Phạm Thanh Khâm

18     Phaolô                Vũ Công Bình

19     Gioan                  Nguyễn Khánh Hòa

20     Giuse                  Nguyễn Văn Huynh

21     GioanB.              Trần Thanh Khánh

22     Tôma                  Phạm trần Ngọc Phán

23     Antôn                  Vũ Hồng Đức

Thừa Tác Viên Thánh Thể

Ban Thừa Tác Viên Nhiệm khóa cũ

Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TRỌN  (Từ 2005-2011)

 

 

 

 

Trả lời