Videos: Giảng lễ tĩnh tâm mùa vọng 2019

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu (Mt 21:23-27)

Videos: Giảng lễ tĩnh tâm mùa vọng 201923 Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?”

24 Đức Giê-su đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.

25 Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: “Do Trời,” thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy?”

26 Còn nếu mình nói: “Do người ta,” thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ.”

27 Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

Videos: Giảng lễ tĩnh tâm mùa vọng 2019
Videos: Giảng lễ tĩnh tâm mùa vọng 2019
Videos: Giảng lễ tĩnh tâm mùa vọng 2019