Tọa đàm: Luân lý Phái tính – Mối tương quan giữa hình ảnh Thiên Chúa và con người