Thần học Tâm linh 14: Kinh nghiệm tâm linh nơi các thi ca tán tụng của Israel

 

https://www.youtube.com/watch?v=E1_oNecCbEc&feature=youtu.be