Giáo xứ Đa Minh mừng cha Tân Bề Trên Giám Tỉnh Giuse

Sau thời gian 7 tháng mục vụ với cương vị Bề trên Tu viện Alberto và chánh xứ giáo xứ Đaminh Ba Chuông; được ơn soi sáng và tuyển chọn của Thiên Chúa, cùng với tâm tình tin yêu tín nhiệm của quý tu sĩ Dòng Đaminh, cha Giuse Nguyễn Đức Hòa OP. đã chính thức được bổ nhiệm làm Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam