Ngày 26.01.2022: Mảnh đất tâm hồn

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 4,1-20

 

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển.

Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng:

“Các ngươi hãy nghe! Nầy người gieo hạt đi gieo hạt giống.

Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết.

Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất.

Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu.

Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô.

Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được.

Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm”.

Và Người phán rằng: “Ai có tai nghe thì hãy nghe”.

Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông:

“Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội”.

Người nói với các ông:

“Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác?

Người gieo hạt là gieo lời Chúa.

Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ.

Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi, là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền.

Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai.

Ðây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được.

Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm”.

MẢNH ĐẤT TÂM HỒN

Trích đoạn Tin mừng hôm nay rất đặc biệt, bởi lẽ chúng ta nghe lời Chúa giảng, và chính Chúa giải thích lời giảng của Người cho chúng ta nghe. Thiết tưởng, ai trong chúng ta đều đã hiểu ý nghĩa dụ ngôn trong bài giảng của Chúa; điều còn lại là chúng ta hãy bình tâm xem, tâm hồn chúng ta là mảnh đất nào, bụi gai hay sỏi đá? Cằn cỗi hay màu mỡ? Hạt giống là Lời Chúa luôn mang sức mạnh và sức sống vô song, nhưng thái độ cộng tác của con người luôn cần thiết, để hạt giống đó sinh hoa kết quả trong cuộc sống của mỗi người.

Xin cho chúng ta biết ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, để tâm hồn luôn là mảnh đất tốt, một khi tiếp nhận Lời Chúa, Lời đó sẽ sinh hoa kết quả trong cuộc đời của mỗi chúng ta.