Ngày 23.4.2021: Lương thực đem lại sự sống đời đời

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 6, 52-59

Khi ấy, những người Dothái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.

Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Capharnaum.

Ngày 23.4.2021: Lương thực đem lại sự sống đời đời

LƯƠNG THỰC ĐEM LẠI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay có lẽ trở nên chướng tai cho nhiều người; bởi chưng Người không còn úp mở nữa, nhưng mạc khải rõ ràng rằng: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi  thật là của uống”. Làm sao ta có thể ăn thịt và uống máu Thiên Chúa? Một khi vượt qua chướng ngại của lý trí, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng ai ăn thịt và máu Chúa là đón lấy sự sống nơi Chúa và nên một với Người. Đó là ân phúc do bởi tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại.

Mỗi ngày chúng ta vẫn tham dự thánh lễ, vẫn rước lễ, đó là chúng ta đã ăn thịt và uống máu Chúa. Xin cho đời sống của chúng ta đừng tương phản với niềm tin chúng ta đã đón nhận và cử hành mỗi ngày.