Ngày 22.01.2021: Đón nhận và sống theo ý Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 3, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Ngày 22.01.2021: Đón nhận và sống theo ý Chúa

ĐÓN NHẬN VÀ SỐNG THEO Ý CHÚA

Thiên Chúa đã gọi và chọn nhóm Mười Hai, rồi Người gọi nhóm Bảy Mươi Hai, Người cũng gọi mỗi chúng ta nữa. Trong danh sách mười hai Tông đồ, chắc chắc ta không thấy tên mình, tuy nhiên, ta có quyền viết tiếp, mỗi người hãy tự điền tên mình kế đó, nghĩa là mỗi ngày ta nỗ lực để trở thành môn đệ của Chúa hơn, đón nhận và sống các giáo huấn của Người, loan truyền Danh Thánh Người giữa muôn dân bằng chính đời sống chứng tá của ta. Thánh Phaolô nhận ra mình là vị Tông đồ sinh sau đẻ muộn, mỗi chúng ta cũng phải là một tông đồ cho Chúa trong thời đại hôm nay.