Ngày 19.04.2018: Bánh ban sự sống

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 44-51

.Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha.

Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

BÁNH BAN SỰ SỐNG

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người trở nên bánh và Đấng trao ban sự sống đời đời cho con người thế nào, thì đôi bạn bước vào đời sống hôn nhân cũng trở nên người cộng tác và kiến tạo sự sống đời đời qua việc sinh hạ và giáo dục con cái theo đức tin Kitô giáo như vậy.

Đôi bạn dám đón nhận việc sinh hạ con cái chính là dám trao ban sự sống thể lý. Đôi bạn bằng mọi cách nuôi dưỡng đức tin và giúp con cái sống gắn bó với Chúa và Giáo hội chính là việc dẫn con cái đến sự sống đời đời là chính Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Ôi thật hạnh phúc vì đời sống hôn nhân giờ đây cũng đã trở nên tấm bánh tiên trưng để dẫn ta đến với Bánh Trường Sinh.